Условия за ползване

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ОДДХАРТ ГРУП ООД с ЕИК/ПИК 202272047, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.Александър Бурмов 24, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на интернет страницата WWW.RTM-CORP.COM за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на WWW.RTM-CORP.COM и ОДДХАРТ ГРУП ООД.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Потребителите получават правото да използват услугите на WWW.RTM-CORP.COM, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля да не използвайте този уеб сайт.

ОДДХАРТ ГРУП ООД и свързаните с него лица си запазват правото да променят условията по всяко време и/или без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Настоящите правила влизат в сила от 25.12.2012 г.

 • Дефиниции:

 • По смисъла на настоящите Условия за ползване, се дефинират следните понятия:
 • 1. За ПОТРЕБИТЕЛ сe счита всяко лице, ползващо сайта WWW.RTM-CORP.COM и услугите му под каквато и да е форма.
 • 2. За УСЛУГА/УСЛИГИ се считат:

  > достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 • > изпращане на електронни писма (email) през сайта до контактите, упоменати в него;

  > получаване на електронни писма (email), информационни бюлетини и/или новини от сайта;

 • 3. САЙТ представлява WWW.RTM-CORP.COM и/или съвкупността от всички подстраници, препратки, както и включените в него текстове, съдържание, изображения, графики, дизайн, програмиране и услуги, които предлага.
 • 4. За ТЕКСТ се счита цялото съдържание на WWW.RTM-CORP.COM, публикувано под формата на текст, включително, но не само, всички статии, данни (адреси, телефони, елелтронна поща и др.) за контакт, статии, описания на продукти, дейности и услуги.
 • 5. За СЪДЪРЖАНИЕ се счита всеки текст, изображение, графика, документ, дизайн, използвани в САЙТА.
 • 6. За ДОКУМЕНТ се счита всеки един публикуван материал на САЙТА, независимо дали той е изображение, статия, описание или друго.
 • Общи положения и правила:

 • 1. Настоящата интернет страница WWW.RTM-CORP.COM е собственост и под контрола на ОДДХАРТ ГРУП ООД.
 • 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява да използва WWW.RTM-CORP.COM изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна или каквато и да е отговорност от WWW.RTM-CORP.COM, респективно от ОДДХАРТ ГРУП ООД, за вреди, настъпили в резултат на ползването на сайта и/или неговите услуги.
 • 3. ОДДХАРТ ГРУП ООД не носи отговорност - пряка или косвена - за щети, възникнали заради невъзможност да се използват всички или част от услугите, които предлага САЙТА, поради технически, форсмажорни или подобни причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
 • 4. WWW.RTM-CORP.COM съдържа връзки към други сайтове, като те се предоставят за улеснение на потребителите. ОДДХАРТ ГРУП ООД" не носи отговорност за съдържанието на информация, публикувана в тях, както и за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.
 • 5. Създателите и/или собствениците на WWW.RTM-CORP.COM не носят отговорност и вина относно предоставяните услуги от САЙТА и тяхното функциониране.
 • 6. Създателите и/или собствениците на WWW.RTM-CORP.COM не носят отговорност и вина за съдържанието на реклами , които WWW.RTM-CORP.COM показва на своите ПОТРЕБИТЕЛИ.
 • 7. Създателите и/или собствениците на WWW.RTM-CORP.COM не носят отговорност - пряка или косвена - за печатни и/или технически грешки на САЙТА; непълнота, неяснота, неточност или актуалност на информацията, публикувана на настоящия интернет САЙТ, които биха причинили или причиняват евентуална вреда, загуба и др.подобни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Възприемането на информацията представена на WWW.RTM-CORP.COM може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови и в тази връзка ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.
 • 8. ОДДХАРТ ГРУП ООД има право да изпраща рекламни съобщения и покани на електронна поща (email).
 • 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под никаква форма и носител информация публикувана на WWW.RTM-CORP.COM без предварително писмено съгласие от страна на ОДДХАРТ ГРУП ООД.
 • 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация чрез САЙТА.
 • 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще включително, без ограничение към САЙТА и собствениците му, създателите му, както и към екипът, грижещ се за поддръжката.
 • 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва WWW.RTM-CORP.COM във връзка с проучвания, спам и рекламни съобщения.
 • 13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата (там където те се предоставят и изскват), като същият е запознат с отговорността която носи при накърняване на авторските и сродните им права и тези при извършване на електронни престъпления.
 • Други:

 • 1. Настоящите Условия за ползване имат задължителна сила както за WWW.RTM-CORP.COM, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Условията за ползване от датата на публикуването им в WWW.RTM-CORP.COM. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Условията за ползване. Ползването на услугата след промени в Условията за ползване означава съгласие с тези промени.
 • 2. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
 • Отпечатана версия на този документ по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Положения и Правила по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
 • 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и създателите и/или собствениците на WWW.RTM-CORP.COM се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.

Всички текстове и всички, или част от изображенията в този сайт са авторско дело (освен тези, за които има посочен източник) и са под закрила на ЗАПСП. Интернет страницата може да съдържа снимки, изображения и/или други графични обекти, които не са авторски, но са освободени от авторски права или са публикувани със съгласие на притежателя/собственика на същите.

Използването, копирането и публикуването на каквато и да е част от сайта или цялото му съдържание без изричното съгласие на собствениците на интернет страницата WWW.RTM-CORP.COM е забранено!